Del

Banak er idag en 4E kategori lufthavn. De største flytypene som kan operere på Banak uten dispensasjon er B747-400. Denne flytypen har et vingespenn på 64,4m. (Kat E har en oppad begrensning til 65m). Antonov 124-100 krever i utgangspunktet en kat F lufthavn, med sitt vingespenn på hele 73,3m. Men, med dagens regelverk kan tilsynet gi landingstillatelse når alle øvrige operasjonelle krav og forhold (bl.a. brann/beredskap, banebredde/bæreevne på skuldre og ikke minst banelengde) er på plass.

Ved en reduksjon av operativ banelengde har luftfartstilsynet overfor undertegnede bekreftet at dette vil få vektoperative begrensninger. Et større fly som skal fly med tungt materiell på en long-range flight som også krever betydelige mengder fuel-vekt vil få begrensninger ved banelengdereduksjon. For Finnmark og Troms er dette bekymringsfullt. Sjømatnæringen har doblet sin eksportverdi på ti år, mye av veksten er i nord. 23. konsesjonsrunde fra OED tilsier paradigmeskifte for olje/gass-aktivitetene i nord, det ligger an til at det er 400 nye brønner som skal bores, og vi vil ha en permanent høy riggaktivitet utenfor Finnmarkskysten.

Rystad Energy, som OED benytter i sine prognoser, har i sin forrige rapport vurdert 4-5 permanente rigger i Barentshavet på permanent basis. Regjeringen har prioritert farledforbedring til Polarbase slik at Finnmark er rustet for å håndtere markedet innen V/M som vil oppstå etter hvert som både leteaktivitet og drift økter. Reiselivsnæringen har et betydelig uutnyttet potensiale i nord, bl.a. gjennom vekst i lys av snuoperasjoner for store cruiseskip, slik vi gjorde i Lakselv over Hamnbukt havn og Lakselv Lufthavn Banak sommeren 2015.

På lufthavn ifb hver operasjon ble benyttet en B747-400, en A330 og fire A320. Det var et lite skip på kun 1852 pax. Fremtidens skip vil være betydelig større enn gårsdagens cruisebåter, kravene til større flytyper vil derfor eskallere. Til slutt; regjeringen har i sin LTP anbefalt å legge ned Åsegarden leir og ATS ved Harstad og kraftsamle ledelse for all alliert øving i Norge i Porsanger der Banak vil spille en nøkkelrolle. ATS hadde 35.000 gjestedøgn etter første driftsår i 2009.

I fjor var tallet på 125.000. En lufthavn tilnærmet uten operative begrensninger, med umiddelbar nærhet til kanskje Europas beste skytefelt i Halkavarre, med umiddelbar nærhet til Barentshavet som både nasjonens fremtidige energi-messige episenter og et av verdens viktigste matfat – spiller logistikkmessig mao en vital rolle både for vår nasjonale og allierte beredskap samt for våre viktigste næringer som olje/gass, sjømat og reiseliv. I et slikt bilde mener både næringsliv og politikere i nord at en opprettholdelse av dagens banelengde og dagens operativitet er samfunnsøkonomisk viktig.

Fred Persen, tidligere IR-contact NCTP AS.

Skriv en kommentar