Del

AV: Bjørn Søderholm, Jessheim

Undertegnede har med økende interesse og forundring fulgt debatten omkring Avinor sine forslag både med hensyn til endrede banelengde for å etterkomme nye sikkerhetskrav fra EU, samt varierende banelengder avhengig av innmeldt behov under vinterforhold.

Med bakgrunn som flygeleder ved Banak kontrolltårn i 33 år, 4 år som prosjektleder for opplæring av vinterdrift for plassansatte på Avinors 46 flyplasser samt 8 år som ordfører i Porsanger, reagerer jeg veldig negativt på det som er fremkommet av planer fra Avinor rundt fremtidig bruk av Lakselv lufthavn – Banak. Dersom disse planer blir realisert fjernes utviklingspotensialet for næringslivet i Finnmark hvor flyplassen utgjør en svært viktig del.

De største vekstnæringer i Norge er fiskeri, havbruk og reiseliv. De områder med størst vekst innenfor disse næringene ligger i Nord Norge. De markeder med størst vekstpotensial ligger i Asia og Nord Amerika. For å få utløst mest mulig av dette potensial er det nødvendig å legge til rette for at turister og frakt kan transporteres direkte på kortest mulig tid. Det betyr bruk av store langdistanse passasjer- og fraktfly. Disse har behov for lange rullebaner spesielt ved avgang da flyet i tillegg til maksimal nyttelast også er fylt opp med brennstoff som gjør det mulig å nå bestemmelsesstedet uten mellomlanding.

En ny type transportbehov av turister som er i ferd med å vokse frem, er utskifting av cruiseturister etter halvgått løp fra store cruiseskip med bruk av store fly. For denne type turistutveksling er det kun Banak som har operativitet til å handtere av alle lufthavner i Troms og Finnmark. To slike utvekslinger ble gjennomført over Lakselv lufthavn og en nyetablert snuhavn like ved Lakselv sommeren 2015. Hver av disse operasjonene omhandlet rundt 2-tusen turister ut og det samme inn. Fremtidens cruiseskip vil bli betydelig større. Det samme gjelder flytypene som vil anvendes i forbindelse med utvekslingen. Behovet blir flytyper med 4-500 seteplasser.

I tillegg kommer uforutsette ad-hoc behov for tungtransport fra en voksende petroleumsnæring i nord. Nærmeste lufthavn tilsvarende Banak er Evenes nord i Nordland.

«Lakselv har og vil fortsatt ha en av landets lengste rullebaner» skriver konsernsjefen i Avinor i et innlegg til Luftfart.Media.

Det er positivt at konsernsjefen klargjør at banelengden for avgang mot sør forblir uforandret, men at etablering av ny sikkerhetssone spiser av banelengden slik at den blir kortere enn gjeldende banelengde for avgang mot nord. Det betyr at rullebanen for avgang nordover reduseres fra dagens 2696 meter ned til 2500 meter. For at en B747 – fraktutgave skal kunne ta av uten vektbegrensninger trenger den rundt 3000m rullebane. Derfor blir konsekvensene av baneforkortelsen enten at det er nødvendig med mellomlanding, noe som både er kostbart og tidskrevende, eller så må mengden nyttelast redusere, noe som går ut over lønnsheten til næringslivet.

Det spiller derfor liten eller ingen rolle at «Lakselv har og vil fortsatt ha en av landets lengste rullebaner». Det viktigste er at rullebanen er lang nok til den aktivitet den skal brukes til.

Det er her Avinor kommer med sin første «lettvinthet».

Sitat fra konsernsjefens innlegg: «Antonov-flyet som landet på Lakselv nylig fortsatte til Stavanger lufthavn og landet der, på «snaue» 2556 meterne som er tilgjengelig for landing på Sola». Med andre ord – hva er det de bråker for der oppe?

2500 meter rullebane er mer enn nok for de aller fleste flytyper ved landing. Bl.a. fordi vekten av flyet i landingsøyeblikket er betydelig redusert på grunn av forbrukt brennstoff. Det er ved avgang at banelengden er kritisk.

Fra Banak til Sola er flytiden rundt 2 timer. Bestemmelsesstedene for langdistanse flygingene fra Banak til Det fjerne Østen eller USA vil ligge mellom 7-9 timer borte. Da snakker vi om et brennstoff behov betydelig større enn en svipptur mellom Banak og Sola. Eksemplet med Sola synes derfor ikke lagt frem å forklare, heller mer til å forlede.

Den andre lettvintheten fra Avinor er forslaget jeg trudde var død og begravet. Jeg tenker her på forslaget om å begrense operativ rullebanelengde vintertid til 1200 meter som normal lengde med mulighet til full lengde ved innmeldt behov. Det er det minst gjennomtenkte forslag fra Avinor som jeg kan huske, for å si det forsiktig.

Det synes som om Avinor trur at oppdrettsnæringen slutter å produsere på vinteren og at nordlysturistene kommer om sommeren. Det er altså ikke tilfelle, behovet for full banelengde vil være minst like stort om vinteren som om sommeren.

En slik sesongmessig ordning med variabel banelengde vinterstid er helt uvanlig. Der det normale fravikes vil det gi grobunn for at misforståelser skapes. I dette tilfellet om hva som er gjeldende status på Banak. Er det lang eller kort bane i dag, eventuelt når vil lang bane være klargjort? Hva med bremseeffekten på det området som har ligget under snø, er det dannet en issåle der? Hva gjør vi dersom det i tillegg er plussgrader hvor det er nytteløs på kort tid å få tilstrekkelig god bremseeffekt? Kjemikaliebruk tar for lang tid og sanda vil ikke feste seg.

Mulighet for misforståelser og uforutsigbarhet er det siste en skal legge opp til i luftfarten. Det blir heller ikke særlig tryggere når folkene i kontrolltårnet er fjernet og erstattet med fjernkontroll fra Bodø.

Uforutsigbarhet og marginal inntjening på grunn av operative begrensinger og økt usikkerhet gjør at eventuelle næringslivsaktører i en etableringsfase vil vende seg bort fra Banak. Det vil være til stor skade for næringsutviklingen i våre to nordligste fylker. Min mening er derfor at Avinor i ferd med å begå et skjult overgrep mot næringsliv og befolkning i Finnmark og Troms.

Dagens banelengder er marginale for den type flyging som planlegges med store full lastede passasjer- og fraktfly til destinasjoner i fjerne verdensdeler. Så istedenfor å korte ned banelengden burde Avinor arbeide for forlengelse til 3000 meter. Det vil gi næringslivet sikre rammebetingelser og utviklingsmuligheter, og gjøre Avinor til en positiv medspiller for næringsliv og samfunnsutvikler for befolkningen i den mest spennende landsdelen av landet.

1 kommentar

  1. Iom. at terskelen flyttes lenger inn på banen blir det jo uomtvistelig kortere distanse tilgjengelig for landing. Men legges det opp til at det ikke skal være mulig å backtracke på den delen av banen som blir sikkerhetssone, og således kunne benytte full banelengde på 2788 meter for avgang?

Skriv en kommentar