Del

AV: Yngve Laukslett, Leder Andøy Høyre

Lederen for Nordland Høyre, Jonni Finstad, har i Avisa Nordland den 07.10.16 et leserinnlegg der han mener det er begått et uverdig skuespill i fylkestinget. Sakens anledning er fylkesrådets forslag til uttalelse vedrørende Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) der blant annet delt løsning mellom Andøya og Evenes inngår i en helhetlig uttalelse.

Som leder i Andøy Høyre er undertegnede takknemlig for at fylkesrådet tar sin oppgave alvorlig og forsøkte å få fylkestinget med på en uttalelse som ivaretar de brede forsvarspolitiske linjene og Forsvarets operative struktur i et nordlandsperspektiv. Primæroppgaven til et fylkesting er å ivareta fylkes interesser. Fylkestinget er en institusjon som kan påvirke Stortinget i dens behandling av LTP. Derfor er det sterkt beklagelig at Høyre i fylkestinget ikke bare stemte imot fylkesrådets forslag til vedtak, men at de i tillegg valgte å legge frem et eget forslag som de facto støtter regjeringens Langtidsplan for Forsvaret (LTP) fult ut, med de negative konsekvensene dette medfører for Nordland.

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Kai Henriksen, samt leder for Nordland Høyre, Jonni Finstad, har besøkt Andøya flere ganger. Gjennom orienteringer ved Andøya Space Center (ASC) og Andøya flystasjon, fått lederskapet i Høyre i Nordland mottatt informasjon om de mange negative konsekvensene en nedleggelse av Andøya flystasjon medfører. Dette gjelder spesielt virksomheten ved Andøya Test Center (ATC) og den generelle virksomheten ved ASC. Disse teknologiske og viktige institusjonene har gjentatte ganger, inklusivt den åpne høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen, kommunisert hvor viktig en operativ flystasjon er for den nåværende driften. Andøya flystasjon har også en nøkkelrolle når det kommer til fremtidig utvikling. Dette er viktig siden særlig ATC har et enormt utviklingspotentsial. I tillegg har ASC flere prosjekter på gang der en operativ flystasjon i umiddelbart nærhet er særdeles viktig.

Med dette som bakteppe er det uforståelig at Høyre i Nordland ønsker å sette disse viktige virksomhetene i Nordland på spill. Det er ingen grunn til at Høyre i fylkestinget eller Nordland Høyre ikke burde forstå konsekvensene av forslaget som Høyres gruppe i fylkestinget presterte å legge frem som et motforslag til fylkesrådet. Det er ingen grunn til at Høyre i Nordland ikke burde forstå at regjeringen har underkommunisert de negative konsekvensene en nedleggelse av Andøya flystasjon vil få for ASC, Andøy kommune og Vesterålen.

Imidlertid har lederen for Nordland Høyre, Jonni Finstad, et bemerkelsesverdig leserinnlegg i Avisa Nordland. Der forsøker han å fremstille Høyre i Nordland som et offer i en planlagt heksejakt siden det er Høyre i regjering som har eierskap til LTP. Det er jo særlig interessant at også Nordland FrP, ifølge Finstad, er ute etter «å ta» Høyre i Nordland.

Det alle partiene i fylkestinget vedtok den 03.10.16, eksklusiv Høyre, var et utmerket stykke arbeid der institusjonen gjorde sin plikt som et folkevalgt organ for Nordland; de sørger for å fremme og ivareta Nordlands interesser. Hvilke interesser Høyre i Nordland søker å ivareta er det noe mer vanskelig å forstå.

Finstad lager et poeng i sitt innlegg at høringsfristen for innspill er gått ut og at forslaget fylkesrådet la frem ikke var noe annet enn et skuespill. Samtidig skriver han at Nordland Høyre jobber tett opp mot moderpartiet i denne saken. Dette er jo en, mildt sagt, selvmotsigelse. Regjeringen har lagt frem sitt forslag. Dersom man er så kritisk til at fylkestinget forsøker å påvirke Stortinget etter at høringsfristen er gått ut, hvordan kan Nordland Høyre påvirke regjeringen etter at LTP er lagt frem som en proposisjon til Stortinget?

Dersom Høyre i Nordland arbeider tett opp mot regjeringen så har det ikke fremkommet hva man egentlig kjemper for. Forvirringen blir ikke mindre når det fremkommer at lederen for Nordland Høyre bekjentgjør at han ser ganske lettvint på nedleggelsen av Andøya flystasjon siden de maritime patruljeflyene (MPA) skal flyttes til Evenes. «Nå er det kun snakk om forflytning og økt satsning internt i Nordland», skriver Finstad.

Det er oppsiktvekkende at nedleggelse og flytting av arbeidsplasser internt i et fylke møter en slik lettvint holdning. Hvordan hadde Finstad reagert dersom regjeringen ville flytte Universitet Nord til Kristiansand, med det argumentet at dette dreier seg kun om «forflytting og satsing internt i Norge»?

Finstads resonnement er imidlertid ikke korrekt. Det er flere arbeidsplasser, virksomheter og viktige strategiske kapasiteter som ikke lar seg forflytte til Evenes og som dermed vil gå tapt:

  1. Andøya flystasjon er kritisk for virksomheten ved Andøya Test Center (ATC) og den generelle virksomheten ved ASC. Disse høyteknologiske virksomhetene er i en rivende utvikling og de lar seg ikke flytte internt i Nordland. Lederen for Nordland Høyre og gruppeleder for Høyre i fylkestinget vet utmerket godt at regjeringen har på grunn av rene formelle årsaker sterkt underkommunisert betydningen Andøya flystasjon har for ATC. Lederskapet for Høyre Nordland er orientert om dette ved flere anledninger og det er meget oppsiktsvekkende at man velger å ignorere disse viktige opplysningene.
  2. En nedleggelse av Andøya flystasjon medfører at Norge og særdeles Nord-Norge ikke har tilstrekkelig infrastruktur for å ta imot allierte kampflyforsterkninger. Av flystasjonene Bardufoss, Evenes og Andøya, er det Andøya som har desidert størst kapasitet når det kommer til mottak samt å drive høyintensive kampflyoperasjoner. Når det kommer til tilgjengelig areal, fly-operative flater, armerte jagerfly hangarer, og ikke minst drivstoffkapasitet så er Andøya Flystasjon i en særstilling. Hvordan lederen av Nordland Høyre kan få en sanering av Andøya flystasjon til å bli til en styrking av Nordland og av den nasjonale forsvarsevnen er for undertegnede en gåte. Dette er meget spesielt da Finstad er blitt orientert om disse forhold.
  3. 333 skvadronen besitter en unik og spesialisert kompetanse. Enkelte kategorier er svært sårbare for personellreduksjoner. Flere ved Andøya flystasjon besitter en kompetanse som kan betegnes som kritisk kompetanse. Dersom denne forvitres ytterligere vil systemet MPA ligge nede. Dette vil få meget alvorlige konsekvenser for Norges forpliktelser ovenfor NATO med hensyn til overvåking og innsamling av etterretning i nordområdene. Ved innfasing av et eventuelt nytt MPA system, som f.eks. Boeing P-8 Poseidon, så burde regjeringen legge forholdene til rette slik at den kritiske kompetansen styrkes. Lederskapet for Høyre i Nordland er blitt orientert om dette, men dessverre har ikke Jonni Finstad nevnt dette i sitt leserinnlegg.

Det er bemerkelsesverdig at Finstad poengterer at fallhøyden for alle partier som ønsker en delt løsning med MPA på Andøya og kampfly på Evenes er stor dersom dette ikke blir vedtatt av Stortinget. Det er ikke enkelt å forstå hva Finstad mener med dette og hvorfor han samtidig viser til utviklingen av «Ny by prosjektet» i Bodø.

Uansett utfall på Stortinget vil nok et stort flertall av innbyggerne i Nordland berømme fylkestinget for et hederlig forsøk på «folkeopplysning» angående LTP og konsekvensene for Nordland.