Del

Dette er et debattinnlegg, tilsvar til Nordland Høyre. Luftfart.Media har ikke redigert eller på annen måte endret innholdet.

Av: Yngve Laukslettlaukslettnyeste

Leder i Nordland Høyre, Jonni Finstad, skriver i et leserinnlegg datert 19.10.2016 at Nordland Høyre ikke er imot en delt løsning så lenge dette ikke går på bekostning av forsvarsevne og kampkraft. Dersom det hadde vært slik at kampkraft og forsvarsevne hadde blitt svekket med Andøya flystasjon som operativ base for maritime patruljefly (MPA) så ville samfunnet på Andøya måtte ha akseptert LTP slik som den foreligger.

Imidlertid er det ikke slik at nasjonens forsvarsevne og kampkraft svekkes med MPA på Andøya. Tvert imot så styrkes den.

1. En delt løsning sikrer at Forsvaret slipper å investere milliardbeløp på Evenes for å bygge infrastruktur som kan videreføres for eksisterende og nye MPA på Andøya.

2. En delt løsning medfører at Forsvaret slipper driftsutgifter i milliardklassen i form av omfattende sanering av militær infrastruktur på Andøya. Denne utgiften har vært sterkt underkommunisert av regjeringen og vil hemme Forsvarets budsjetter i mange år fremover dersom Andøya flystasjon legges ned.

3. En delt løsning medfører et fortsatt fruktbart og meget viktig samarbeid mellom MPA miljøet og Etterretningstjenesten på Andøya.

4. En delt løsning medfører at Norge fortsatt har kapasitet til å ta imot omfattende allierte kampflyforsterkninger. Dette argumentet har systematisk blitt unnviket fra alle som taler imot en delt løsning. Nå er det på høy tid at de som ønsker en baseløsning utelukkende på Evenes bekjentgjør hvor i alle dager kampflyforsterkningene, som Norge er totalt avhengig av, skal operere ut fra ved skarpe operasjoner. Åpne kilder sier at Evenes har 36 armerte flysheltre. Er det meningen at vi skal basere luftherredømme i nord ved en konflikt på knappe to jagerflyskvadroner? Med Andøya på laget kan vi duplisere dette og vel så det, noe som også medfører en styrking av beredskap, kapasitet og kampkraft ved deployeringer av NATO forsterkninger. Er ikke dette en styrking av forsvarsevnen?

5. Kompetansen ved MPA miljøet er utrolig sårbart og en nedleggelse av Andøya flystasjon vil innebære at Norge ikke kan levere etterretning og overvåkning i Barentshavet til våre allierte. En undersøkelse gjennomført av Andøy kommune viser at kompetanseflukten er en varslet katastrofe og dermed et reelt problem som beslutningstakere må ta på høyeste alvor. Dersom Norge ikke kan levere overvåking og etterretning i nordområdene vil dette medføre at USA og UK vil ta større ansvar i arktisk som igjen vil føre til reaksjoner fra Russland; det blir en eskalering i nord, med Norge som passiv tilskuer. Denne spådommen har støtte i NUPI fra våre fremste statsvitere og forsvarspolitiske analytikere.

6. En delt løsning gir Andøya Space Center og særlig Andøya Test Center rammer som sikrer videreføring av nåværende aktivitet og rammebetingelser som gir muligheter for en solid vekst innen nåværende aktivitet. Den totale virksomheten ved ASC har spennende utviklingsmuligheter, men disse er helt avhengig av en operativ militær flystasjon i umiddelbar nærhet. Virksomheten til ASC lar seg ikke flytte internt i Nordland og derfor er det viktig at et samlet politisk miljø i nord står sammen for å verne om viktige institusjoner i våre områder. Et kompetent og konkurransedyktig skytefelt som er meget attraktivt for NATO er en stor styrke for Nordland, Norge og våre allierte.

7. De økonomiske og forsvarsfaglige argumenter som taler imot en delt løsning er av en meget svak karakter og har gjentatte ganger blitt tilbakevist; ofte fra egne rekker! Tidligere Generalinspektør for Luftforsvaret (GIL) Einar Smedsvik og nå senest en tidligere luftvernbataljonssjef har «skutt» ned det ene operative nedleggelses argumentet etter det andre. Forsvarsøkonomien i regnskapet har ikke engang troverdighet fra egne rekker. Hvorfor skal Nordland Høyre, som eneste parti i Nordland, betrakte dette som en sannhet?

Det er forståelig at det er ubehagelig å tale egen regjering imot. Dersom Nordland Høyre føler ubehag så kan de forestille seg hva en liten lokalforening føler når man må bruke energi på både regjeringsapparatet og eget fylkesparti. Selv venner trenger å høre sannheten selv om det innebærer noe ubehag. Imidlertid taler alle forsvarspolitiske, forsvarsfaglige og økonomiske argumenter for fortsatt operativ MPA drift ved Andøya flystasjon. I en delt løsning vil både Vesterålen og Ofoten komme sterk ut av Langtidsplanen. Nordland vil få to sterke og kompetente sentra som utfyller hverandre og som vil styrke Norges kampkraft og forsvarsevne.

Nordland Høyre kan være sikker på at delt løsning er det eneste rette valget.

Yngve Laukslett

Leder Andøy Høyre